PUCHAR KRÓLA / o co chodzi?

UWAGA Gimnazjaliści! zgłosiliśmy nasze zawody do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w celu umieszczenia ich w wykazie zawodów, które mogą być brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017. Czekamy na weryfikację

Weź udział w najgorętszej, zimowej imprezie sportowej w naszej okolicy. We czwartek, 28 stycznia I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle zaprasza na zawody narciarskie i snowboardowe, które odbędą się na stoku Mareszka w Świątkowej Wielkiej

Pokaż, że Twoja szkoła jest najlepsza!

Chcę być na bieżąco!

Jesteś niepełnoletni?

Pamiętaj, że w takim wypadku musisz mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach!

pobierz wzór zgody
Alt

Alt image

Wyniki / Pucharu Króla 2016

Tym razem to Ekonomik zgarnął Puchar Króla!  Rok temu, po wygranej I LO mówiliśmy, że ciężko będzie z nami wygrać. Trzeba przyznać, że nas objechaliście! Gratulujemy serdecznie!

Nie oznacza to jednak, że za rok nie będziemy walczyć :)

Trzecie miejsce zajęła drużyna Gimnazjum nr 1 w Jaśle, czwarte – Gimnazjum nr 2 w Jaśle.

Kolejne pozycje to drużyny Gimnazjum w Krempnej, Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle i Dom Dziecka w Wolicy.

organizator / I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle

Nasza szkoła przoduje nie tylko pod względem jakości nauczania. Nasi koledzy odnosili i ciągle odnoszą sukcesy na arenach sportowych. Jeśli chcesz, możesz poczytać o tym na stronie internetowej I LO ;)

Poczytaj

Współorganizatorami zawodów są Miasto Jasło i Jasielska Sieć Sklepów MPM

Harmonogram / zapamiętaj

Biuro zawodów

Musisz pojawić się w biurze zawodów by odebrać swoją koszulkę startową z numerem i złożyć zgodę rodzica (jeśli jesteś niepełnoletni). Pamiętaj, że koszulkę musisz oddać po ukończeniu zawodów.

Oglądanie trasy

Przed startem możesz zapoznać się z trasą. Oznacza to, że możesz przejechać obok niej, najlepiej ześlizgiem, i wyobrazić sobie jak będziesz po niej jechał podczas zawodów.

Starty

Musisz pojawić się na starcie zgodnie z listą startową dostępną w biurze zawodów. Jeśli spóźnisz się na swój start - możesz zostać zdyskwalifikowany. Start jest na samej górze slalomu :) Pamiętaj, że jeśli tylko pogoda na to pozwoli - odbędą się dwa przejazdy, drugi po ukończeniu pierwszego przez wszystkich zawodników. Czas końcowy zostanie zsumowany z obu przejazdów.

Dekoracja

Godzina jest podana orientacyjnie. Około pół godziny po przejechaniu przez metę ostatniego zawodnika odbędzie się wręczenie nagród najlepszym zawodnikom i drużynom :)

Sponsorzy / dziękujemy!

Zostań sponsorem!

biegk

Bieg Króla / bądź gotowy!

Nie samą zimą człowiek żyje. 17 kwietnia organizujemy w Jaśle bieg uliczny pod nazwą II Bieg Króla! Dystanse 5 i 10 km, na których istnieje możliwość startu z kijami nordic walking w osobnej klasyfikacji!

sprawdź szczegóły na stronie internetowej

Chcę być na bieżąco!

KOSZT / zobacz ile kosztuje start

do 26.01

5PLN

Płacisz przelewem
Nie stoisz w kolejce
Za jazdę od 9 do 13 płacisz tylko 10 zł!

po 27.01

10PLN

Płacisz w biurze zawodów
Stoisz w kolejce jak do sklepiku na długiej przerwie
Za jazdę od 9 do 13 płacisz tylko 10 zł!

WUJEK DOBRA RADA / Zgłoś się nawet jeśli chcesz płacić na miejscu

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego zajmuje 3 minuty. Jeśli zrobisz to teraz – będzie Ci wygodnie i ciepło, jeśli poczekasz z tym do zawodów – wystoisz się w kolejce zamiast szusować ;)

Po wypełnieniu formularza i opłacie przelewem zgłaszasz się do Biura Zawodów już tylko po koszulkę. Szybka sprawa :)

Zgłaszam się

Lokalizacja

Stacja Narciarska Mareszka Ski

Pokaż drogę

REGULAMIN / ważne zasady

Organizatorzy i cele

I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego w Jaśle, ul. Czackiego 4, 38-200 Jasło
MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36
Miasto Jasło

 

 1. Popularyzacja narciarstwa alpejskiego i snowboardu w Polsce południowowschodniej.
 2. Wyłonienie najlepszych zawodników.
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Termin i miejsce

1. 28.01.2015r. Świątkowa Wielka (czwartek)
2. Biuro zawodów czynne w restauracji przy stoku w dniu zawodów w godzinach 8:00 9:15
3. Oglądanie trasy w godzinach 9:00 9:30
4. Pierwszy start pierwszego przejazdu o godzinie 9:45
5. Pierwszy start drugiego przejazdu odbędzie się 10 minut po zakończeniu pierwszego przejazdu.
6. Dekoracja zwycięzców odbędzie się 30 minut po zakończeniu drugiego przejazdu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany daty i/lub miejsca zawodów, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na
stronie internetowej Organizatora pucharkrola.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie (wysłanie) Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej zawodów i w Systemie Timedo pod adresem http://system.timedo.pl) oraz dokonanie Opłaty rejestracyjnej.
 2. Wypełnienie Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, o której mowa w punkcie V. jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników zawodów. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Zgłoszeń.
 4. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z  użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są  i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 5. W trakcie trwania zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia i noszenia na wierzchu koszulki z numerem startowym oraz zapiętego, sztywnego kasku. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy udziału w zawodach każdego Uczestnika, który nie będzie ubrany w powyższy sposób.
 6. Zawody ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 7. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest okazanie w biurze zawodów „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w zawodach osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.

Terminy zgłoszeń i opłaty

 1. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają 23% podatku VAT.
 2. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika. Można dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników zawodów.
 3. Organizator przyjmuje opłaty rejestracyjne na numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo
do wtorku przed zawodami 5 zł
w dniu zawodów gotówką 10 zł
 1. Za niezwrócenie po zawodach wypożyczonej w Biurze Zawodów koszulki z numerem startowym pobierana będzie opłata w wysokości 100zł.

Klasyfikacje, nagrody i przebieg zawodów

 1. W zawodach prowadzona będzie Klasyfikacja Indywidualna z podziałem na płeć i kategorie wiekowe, oddzielnie narciarze i snowboardziści:

 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
szkoły gimnazjalne
szkoły ponadgimnazjalne
absolwenci, nauczyciele i sympatycy
szkoły gimnazjalne
szkoły ponadgimnazjalne
absolwenci, nauczyciele i sympatycy
 1. Planowane są dwa przejazdy, jednak w wypadku niedostatecznych warunków na stoku możliwe jest skrócenie zawodów do jednego przejazdu.
 2. Zwycięzcą w danej kategorii zostanie Uczestnik, który uzyska najmniejszą sumę czasów przejazdów. W Klasyfikacji Indywidualnej przyznawane będą punkty według wzoru:  (CZAS ZWYCIĘZCY KATEGORII / CZAS ZAWODNIKA) x 1000 pkt.
 3. W zawodach prowadzona będzie Klasyfikacja Drużynowa. Zwycięską drużyną zostanie ta, która uzyska najwyższą sumę punktów z Klasyfikacji Indywidualnej. Organizator nie zastrzega limitów ilości Uczestników w drużynie. Nie ma możliwości zmiany drużyny po starcie zawodów. Drużynę stanowi grupa osób identyfikujących się jedną nazwą drużyny – szkoły.
 4. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategorii w Klasyfikacji Indywidualnej otrzymają dyplomy, statuetki lub medale. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w Klasyfikacji Drużynowej otrzymają dyplom, drużyna zwycięska – puchar.
 5. Możliwe jest oglądanie trasy przez Uczestników zawodów przed rozpoczęciem startów. Jedyną dopuszczalną formą zapoznania się z trasą jest zjazd ześlizgiem obok trasy zawodów.

Świadczenia, kary i dyskwalifikacje

 1. W ramach Opłaty Rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:
  1. Przygotowaną trasę zjazdową,
  2. Zabezpieczenie medyczne,
  3. Rabat na zakup karnetu czasowego w dniu imprezy,
  4. Elektroniczny pomiar czasu,
 2. Karę dyskwalifikacji otrzyma Uczestnik, który dopuści się złamania regulaminu, w szczególności przez:
  1. Nieukończenie jednego z zaplanowanych przejazdów,
  2. Mylne założenie lub niezałożenie numeru startowego.
  3. Niezałożenie kasku.
 3. Odwołania do nałożonych kar przyjmuje Organizator w Biurze Zawodów w formie pisemnej do 20 min. po zakończeniu zawodów. Kaucja za rozpatrzenie odwołania wynosi 50 zł. Kaucja jest zwracana w wypadku uznania odwołania.

Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

organizator / I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle

Nasza szkoła przoduje nie tylko pod względem jakości nauczania. Nasi koledzy odnosili i ciągle odnoszą sukcesy na arenach sportowych. Jeśli chcesz, możesz poczytać o tym na stronie internetowej I LO ;)

Poczytaj

Współorganizatorami zawodów są Miasto Jasło i Jasielska Sieć Sklepów MPM

Harmonogram / zapamiętaj

Biuro zawodów

Musisz pojawić się w biurze zawodów by odebrać swoją koszulkę startową z numerem i złożyć zgodę rodzica (jeśli jesteś niepełnoletni). Pamiętaj, że koszulkę musisz oddać po ukończeniu zawodów.

Oglądanie trasy

Przed startem możesz zapoznać się z trasą. Oznacza to, że możesz przejechać obok niej, najlepiej ześlizgiem, i wyobrazić sobie jak będziesz po niej jechał podczas zawodów.

Starty

Musisz pojawić się na starcie zgodnie z listą startową dostępną w biurze zawodów. Jeśli spóźnisz się na swój start - możesz zostać zdyskwalifikowany. Start jest na samej górze slalomu :) Pamiętaj, że jeśli tylko pogoda na to pozwoli - odbędą się dwa przejazdy, drugi po ukończeniu pierwszego przez wszystkich zawodników. Czas końcowy zostanie zsumowany z obu przejazdów.

Dekoracja

Godzina jest podana orientacyjnie. Około pół godziny po przejechaniu przez metę ostatniego zawodnika odbędzie się wręczenie nagród najlepszym zawodnikom i drużynom :)

Sponsorzy / dziękujemy!

Zostań sponsorem!

biegk

Bieg Króla / bądź gotowy!

Nie samą zimą człowiek żyje. 17 kwietnia organizujemy w Jaśle bieg uliczny pod nazwą II Bieg Króla! Dystanse 5 i 10 km, na których istnieje możliwość startu z kijami nordic walking w osobnej klasyfikacji!

sprawdź szczegóły na stronie internetowej

Chcę być na bieżąco!

KOSZT / zobacz ile kosztuje start

do 26.01

5PLN

Płacisz przelewem
Nie stoisz w kolejce
Za jazdę od 9 do 13 płacisz tylko 10 zł!

po 27.01

10PLN

Płacisz w biurze zawodów
Stoisz w kolejce jak do sklepiku na długiej przerwie
Za jazdę od 9 do 13 płacisz tylko 10 zł!

WUJEK DOBRA RADA / Zgłoś się nawet jeśli chcesz płacić na miejscu

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego zajmuje 3 minuty. Jeśli zrobisz to teraz – będzie Ci wygodnie i ciepło, jeśli poczekasz z tym do zawodów – wystoisz się w kolejce zamiast szusować ;)

Po wypełnieniu formularza i opłacie przelewem zgłaszasz się do Biura Zawodów już tylko po koszulkę. Szybka sprawa :)

Zgłaszam się

Lokalizacja

Stacja Narciarska Mareszka Ski

Pokaż drogę

REGULAMIN / ważne zasady

Organizatorzy i cele

I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego w Jaśle, ul. Czackiego 4, 38-200 Jasło
MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36
Miasto Jasło

 

 1. Popularyzacja narciarstwa alpejskiego i snowboardu w Polsce południowowschodniej.
 2. Wyłonienie najlepszych zawodników.
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Termin i miejsce

1. 28.01.2015r. Świątkowa Wielka (czwartek)
2. Biuro zawodów czynne w restauracji przy stoku w dniu zawodów w godzinach 8:00 9:15
3. Oglądanie trasy w godzinach 9:00 9:30
4. Pierwszy start pierwszego przejazdu o godzinie 9:45
5. Pierwszy start drugiego przejazdu odbędzie się 10 minut po zakończeniu pierwszego przejazdu.
6. Dekoracja zwycięzców odbędzie się 30 minut po zakończeniu drugiego przejazdu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany daty i/lub miejsca zawodów, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na
stronie internetowej Organizatora pucharkrola.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie (wysłanie) Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej zawodów i w Systemie Timedo pod adresem http://system.timedo.pl) oraz dokonanie Opłaty rejestracyjnej.
 2. Wypełnienie Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, o której mowa w punkcie V. jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników zawodów. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Zgłoszeń.
 4. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z  użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są  i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 5. W trakcie trwania zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia i noszenia na wierzchu koszulki z numerem startowym oraz zapiętego, sztywnego kasku. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy udziału w zawodach każdego Uczestnika, który nie będzie ubrany w powyższy sposób.
 6. Zawody ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 7. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest okazanie w biurze zawodów „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w zawodach osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.

Terminy zgłoszeń i opłaty

 1. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają 23% podatku VAT.
 2. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika. Można dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników zawodów.
 3. Organizator przyjmuje opłaty rejestracyjne na numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo
do wtorku przed zawodami 5 zł
w dniu zawodów gotówką 10 zł
 1. Za niezwrócenie po zawodach wypożyczonej w Biurze Zawodów koszulki z numerem startowym pobierana będzie opłata w wysokości 100zł.

Klasyfikacje, nagrody i przebieg zawodów

 1. W zawodach prowadzona będzie Klasyfikacja Indywidualna z podziałem na płeć i kategorie wiekowe, oddzielnie narciarze i snowboardziści:

 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
szkoły gimnazjalne
szkoły ponadgimnazjalne
absolwenci, nauczyciele i sympatycy
szkoły gimnazjalne
szkoły ponadgimnazjalne
absolwenci, nauczyciele i sympatycy
 1. Planowane są dwa przejazdy, jednak w wypadku niedostatecznych warunków na stoku możliwe jest skrócenie zawodów do jednego przejazdu.
 2. Zwycięzcą w danej kategorii zostanie Uczestnik, który uzyska najmniejszą sumę czasów przejazdów. W Klasyfikacji Indywidualnej przyznawane będą punkty według wzoru:  (CZAS ZWYCIĘZCY KATEGORII / CZAS ZAWODNIKA) x 1000 pkt.
 3. W zawodach prowadzona będzie Klasyfikacja Drużynowa. Zwycięską drużyną zostanie ta, która uzyska najwyższą sumę punktów z Klasyfikacji Indywidualnej. Organizator nie zastrzega limitów ilości Uczestników w drużynie. Nie ma możliwości zmiany drużyny po starcie zawodów. Drużynę stanowi grupa osób identyfikujących się jedną nazwą drużyny – szkoły.
 4. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategorii w Klasyfikacji Indywidualnej otrzymają dyplomy, statuetki lub medale. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w Klasyfikacji Drużynowej otrzymają dyplom, drużyna zwycięska – puchar.
 5. Możliwe jest oglądanie trasy przez Uczestników zawodów przed rozpoczęciem startów. Jedyną dopuszczalną formą zapoznania się z trasą jest zjazd ześlizgiem obok trasy zawodów.

Świadczenia, kary i dyskwalifikacje

 1. W ramach Opłaty Rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:
  1. Przygotowaną trasę zjazdową,
  2. Zabezpieczenie medyczne,
  3. Rabat na zakup karnetu czasowego w dniu imprezy,
  4. Elektroniczny pomiar czasu,
 2. Karę dyskwalifikacji otrzyma Uczestnik, który dopuści się złamania regulaminu, w szczególności przez:
  1. Nieukończenie jednego z zaplanowanych przejazdów,
  2. Mylne założenie lub niezałożenie numeru startowego.
  3. Niezałożenie kasku.
 3. Odwołania do nałożonych kar przyjmuje Organizator w Biurze Zawodów w formie pisemnej do 20 min. po zakończeniu zawodów. Kaucja za rozpatrzenie odwołania wynosi 50 zł. Kaucja jest zwracana w wypadku uznania odwołania.

Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wyniki / Pucharu Króla 2015

I LO zgarnęło Puchar Króla!  Oj ciężko Wam będzie wygrać z nami i za rok! Nie oznacza to jednak, że nie jesteśmy gościnni – wręcz przeciwnie – spróbujcie z nami wygrać! A może podczas Biegu Króla stworzymy klasyfikację szkolną i pokażecie na co Was stać? : )

Drugie miejsce przypadło drużynie z Zespołu Szkół nr 4, czyli Ekonomika, natomiast na ostatni stopień podium wskoczyli zawodnicy z Gimnazjum nr 2 w Jaśle.

Kolejne miejsca przypadły Zespołowi Szkół w Krempnej, Zespołowi Szkół w Nowym Żmigrodzie, II Liceum Ogólnokształcącemu w Jaśle i gościnnie – Szkole Podstawowej nr 150 w Warszawie.

Kilka dni przed zawodami pogoda zmusiła nas do zaawansowanego główkowania – okazało się, że musimy znaleźć inny stok na nasze zmagania – wszystkiemu winien był brak śniegu. Na szczęście sytuację uratował Stok Narciarski Mareszka w Świątkowej Wielkiej i ostatecznie w I Pucharze Króla wystartowało blisko 40 zawodników w 10 kategoriach wiekowych!

Zobacz wyniki indywidualne

Najlepszy czas uzyskał uczeń I LO w Jaśle – Michał Folta, który po dwóch przejazdach uzyskał czas 46.688 sekundy, czyli o 3.86 sekundy lepszy od Maćka Tłuściaka z Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie.

Zaraz za nimi w klasyfikacji znalazły się dwie koleżanki z I LO – Paulina Dacyl i Nina Prucnal – odpowiednio z czasami 50.893 i 51.598

Zobacz klasyfikację OPEN